Takst & Vindu Spesialisten AS

Untitled-1-ss-s

Historiske vinduer og dører for antikvariske hus og verneverdige bygninger – eldre bygårder

Vi hjelper gjerne til med skiftning av nye vinduer og dører, men i gammelt utseende – vi har flere leverandører og samarbeidspartnere på dette området.

Antikvariske og verneverdige bygninger:

Momentliste for gode vinduskopier
Gul liste – Byantikvaren i Oslo

Dersom eiendommen er registrert i Gul liste så må vi se på hvilken type dører og vinduer som vi kan benytte.

I kartet er kulturminnene fargekodet:

Oslos innbyggere kan selv sjekke vernestatus for bygården sin eller huset sitt, og gjennom kart, bilder og tekst finne mer informasjon om de registrerte kulturminnene.

Verneverdige hus og eldre bygårder krever hensyn og erfaring

Verneverdige hus har viktig historie i veggene. Da er det godt å vite at du kan gjøre det mer energieffektivt uten å ødelegge det gamle. Det finnes flere leverandører som kan levere tilsvarende eller identiske like typer vinduer og dører som har dagens krav i forhold til U-verdi, brann og lyd.

Skal du rehabilitere bygningen og huset ditt står på listen over verneverdige så kan du søke om tilskudd f.eks. til brannsikring, rehabilitering og bytte.
Søknadsskjema for tilskudd til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljøer
Se mere på siden til Riksantikvaren og søknadsskjemaer

Eldre hus, antikvariske, verneverdige bygninger, fredet og eldre bygårder

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. For å redusere energibehovet bør du derfor gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Slike tiltak er lettere å gjøre når du rehabiliterer eller pusser opp. Bytting av vinduer og dører vil redusere et stort energitap.

Fargesetting – murgårder fra 1800 tallet er noe av det mest typiske ved Oslos by- og gatebilde

  1. Bestemmelse av opprinnelig fargesetting.
  2. Tidstypisk fargesetting.
  3. Bruk av flere farger.

Antikvariske og verneverdige bygninger

Det første man må tenke på ved rehabilitering av antikvariske og verneverdige bygninger er hvilke antikvariske føringer som er for det området, adressen og den type bygning. Det legger grunnlag for om de er fredet, kulturminne eller kommunalt listeført. Samt hvilket materiale, type vindu/dører, oppbygning osv som skal utføres. I oslo f.eks. har vi byantikvaren gule liste, der bygg er delt inn i tre farger. Rød, Orange og Gul. I enkelte saker kreves det tilstandsrapport og søknad før arbeid kan iverksettes.

Er du usikkert søk råd og veiledning fra byantikvaren, kommunen eller riksantikvaren om hvilke retningslinjer som gjelder for din bolig, eller ta kontakt med oss så skal vi bistå deg.

Som hovedregel anbefaler Byantikvaren, riksantikvaren eller kommunen at opprinnelige eller eldre bevaringsverdige vinduer/dører og øvrig bygningsdeler bevares framfor å skiftes ut. Det er normalt der vinduene allerede er skiftet ut med dårlige kopier, typisk 2 generasjon (vinduer/dører fra 70-80-tallet), vi anbefaler utskifting. Disse må være gode kopier av de opprinnelige vinduene og det benyttes riktig materialer som gjør at levetiden er lang. De nye yttervinduene skal samsvare med de opprinnelige originale vinduene. Et info skriv som BYA har utarbeidet. Link til pdf fil, momentliste for gode vinduskopier. Momentliste for gode vinduskopier.

Er det behov for at vinduene eller dørene må restaureres har vi lang erfaring og kunnskap for dette fagfeltet. Og vi har tilgang og leverandører som kan levere glass, lås/beslag og trevirke som er tidsriktig for den epoken.

For dører som er levert i eldre bygårder, hus og bygninger enten om de skal tilfredsstille brann, lyd eller hardt vær har vi meget god erfaring med.
Der det foreligger krav om brann vil det i henhold til plan og bygningsetaten og kommune utløse søknad og brannprosjektering.
For utbedring av gamle dører til godkjente branntekniske dører så er denne trukket tilbake grunnet at den ikke tilfredsstiller
kravet om 30min.

Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører med og uten glassfelt til 30 minutters brannmotstand. Byggedetaljblad «734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trapperomsdører» Denne utbedringen er trukket tilbake av Byantikvaren og Brann og redningsetaten grunnet at den ikke holder 30 min slik den skal. De er i dialog med Sintef for å komme med en bedre løsning. Se vedlegg og link under mappen dører opp. Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører

Pusse opp verneverdig hus med historiske dører og vinduer

Verneverdige hus har som oftest særegne preg og detaljer, og kan ikke erstattes med standard produserte dører. Vi benytter oss av våre trofaste samarbeidspartnere som kan kopiere historiske vinduer og dører – nøyaktig etter de opprinnelige dørene og vinduene. For oss er ingenting uerstattelig, bare du har et utgangspunkt vi kan jobbe etter.

Takst & Vindu spesialisten AS kan også være behjelpelig med dialog med vernemyndigheter. Vi har lang erfaring i å jobbe med vernede og fredede bygg. Vi hjelper gjerne til slik at du velger de riktige løsningene og unngår kostbare feil og mangler. Mange av våre prosjekter utfører i samråd med Byantikvaren og Riksantikvaren. Vi i Takst & Vindu Spesialisten forholder oss til byantikvarens momentliste for gode vindu og dør kopier. Vi har flere gode leverandører som kan levere kopier/replikaer. Samt flere sagbruk som kan levere malmfuru, bygningsvern butikker som kan levere linoljemaling, kitt, lås og beslag etc. Samt at vi kan tilby restaurering av dine originale vinduer og dører. I tillegg har vi tiltaksklasse 1 for arbeid på verneverdige byggverk.

Byantikvarens momentliste

Momentliste for gode vinduskopier
Brannteknisk forbedring av bevaringsverdige trapperomsdører

Trevirke er viktig i antikvariske bygninger, hva bør man velge og hva bør man tenke på:

Trevirket er kanskje den viktigste enkeltkomponenten i ett vindu eller en dør.
På kittfalsvinduer til vernede fasader stilles det store krav til trevirket da trevirket utsettes for direkte eksponering mot sol og fukt.
Råteskader oppstår nesten alltid horisontale deler og spesielt på nedre del av karm og ramme da det er disse områder som får mest påvirkning av fukt.

Glass er viktig i antikvariske bygninger, hva bør man velge og hva bør man tenke på:

Det finnes mye forskjellige glass på markedet, glass som er produsert etter gamle håndverksteknikker:

Bygningsvern, restaurering av fredede og verneverdige bygg

Dette omfatter beskyttelse, rehabilitering og pleie av bygninger som har antikvarisk verdi. Vern av antikvariske bygninger er underlagt lovfestede retningslinjer, primært nedfelt i kulturminneloven og forskrifter til denne.

Bevaring av bygninger og det miljøet de står i bidrar til å styrke vår felles historie og identitet. Bygningsvern gir kunnskap om personhistorie, historiske hendelser, materialbruk, håndverk, sosiale forhold, samfunnsutvikling osv.

Vi har ansatte og gode samarbeidspartnere som kan utføre slike oppdrag samt et eget vindu/dør verksted for restaurering.

Fredede og verneverdige bygninger som har behov for istandsetting bør gjennomgå en forsiktig restaurering etter antikvariske retningslinjer og prinsipper, slik at minst mulig endres. I forkant av prosjektet er det smart å foreta en tilstandsrapport som kartlegger tilstanden på bygningsdelen eller bygningen.

Eier du et fredet hus?

Den beste måten å bevare bygningsarven på er gjennom den enkelte huseiers bruk og vedlikehold. Man er derfor avhengig av eiernes ønske om å ta vare på bygningene.
For mer informasjon om å eie et fredet bygg, se Riksantikvarens sider.

Det finnes også en interesseorganisasjon for eiere av fredede hus og anlegg, som heter Foreningen FREDET.
Foreningen FREDET  er en landsdekkende interesseforening  som ønsker å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven.

Les mer om verneverdig byggverk

Gjennomføring av et prosjekt fungerer slik fra start til slutt

Baixar Minecraft Pocket Edition PC